Bou & Associats | Quines despeses pot deduir-se una PIME en l'Impost de Societats?
Quines despeses pot deduir-se una PIME en l’Impost de Societats?

Quines despeses pot deduir-se una PIME en l’Impost de Societats?

Com totes les PIMES, ja estarà començant a preparar el tancament comptable del 2018, per preparar l’Impost de Societats corresponent, el qual, es presentarà a partir de l’1 fins el 25 de juliol de 2019, li expliquem totes les despeses que podrà deduir.

Què són despeses deduïbles?
Una despesa deduïble es defineix, com aquella despesa inherent a l’activitat econòmica d’una empresa, a més de poder ser deduïble fiscalment. A l’hora de deduir aquestes despeses, Hisenda té en compte dos aspectes que seran l’IVA (Impost sobre el Valor Afegit) i l’IS (Impost de Societats).

Respecte l’IVA: queda definit en l’article 95 (un) de la Llei d’IVA, on ens dirà, que no es podrà deduir l’IVA suportat, quan els béns i serveis no estiguin relacionats directe o indirectament amb l’activitat de l’empresa.
Respecte l’Impost de Societats: igual que l’IVA i l’IRPF, les despeses que s’inclouen en l’Impost de Societats, hauran de complir uns requisits per disminuir la base imposable, com, per exemple, la compra de material, lloguers, despeses de subministraments, etc.

Requisits perquè les despeses siguin deduïbles
L’Agència Tributària no emetrà un llistat de les diferents despeses que es poden deduir, sinó que, establirà uns requisits, com a norma general, perquè una despesa sigui deduïble, que són:

 • Han d’estar comptabilitzats en el compte de pèrdues i guanys, o en la contrapartida que correspongui.

 • Han de tenir un justificant de cada una de les despeses deduïts en la comptabilitat, és a dir, factura, tiquet, nòmina, etc.

 • Les despeses s’han d’imputar en el mateix exercici que es meriten.

 • Totes les despeses que deduïm han d’estar relacionats amb algun ingrés que obtinguem, ja que, l’objectiu d’aquestes despeses serà obtenir benefici.

Quines despeses no seran deduïbles en l’Impost de Societats?
Aquestes despeses estan recollides en l’article 15 de la Llei 27/2014, de 27 de novembre, d’Impost de Societats, on s’enumeren les despeses que no es poden deduir en l’impost:

 • Retribucions dels fons propis de la societat, especialment, els dividends que es reparteixen entre els socis per la seva participació en el capital social de la PIME.

 • Les despeses derivades de l’Impost de Societats.

 • Multes i sancions.

 • Pèrdues de joc.

 • Donatius​​​​ que no es relacionin amb la promoció de l’activitat.

 • Despeses d’actuacions contràries a la Llei.

 • Despeses per serveis prestats des de paradisos fiscals o sol·licitats per persones o empreses que resideixin allà.

 • Les despeses financeres derivades de deutes amb entitats del mateix grup.

 • Les despeses desproporcionades que excedeixin dels límits establerts per Llei, com, per exemple, una indemnització d’acomiadament.

 • Despeses ocasionades amb empreses vinculades que no generin ingrés exempt, o que estiguin sotmeses a un tipus impositiu inferior al 10%.

 • Amortitzacions i provisions que excedeixin dels límits assenyalats en la Llei.

 • Les despeses de provisions i fons per a la cobertura de contingència recollides en el Text de la Llei de Regulació dels Plans i Fons de Pensions.

Quines despeses si són deduïbles?

 • Despeses en relacions públiques amb els clients i proveïdors o creditors, amb el límit de l’1% sobre el volum de negocis.

 • Els efectuats als empleats, com, per exemple, la cistella de nadal.

 • Les despeses necessàries per a promocionar la venda dels seus béns o serveis.

Per tant, només seran despeses deduïbles en l’Impost de Societats, aquells que estiguin registrats comptablement, que corresponguin a operacions reals i que hagin participat en l’obtenció d’ingressos.

Vegem altres deduccions importants, les quals, caldrà tenir en compte a l’hora d’elaborar l’Impost de Societats, per si pot beneficiar-se d’elles:

 • Deducció per activitats en recerca, desenvolupament i innovació tecnològica (R + D + I).

 • Deducció per creació d’ocupació i per a treballadors amb discapacitat.

 • Deducció per inversió en produccions cinematogràfiques i despeses en producció, exhibició d’espectacles en viu d’arts teatrals i musicals.

En resum, únicament tenen la consideració de despeses fiscalment deduïbles als efectes de Societats, aquelles despeses que corresponguin a operacions comptables reals, que estiguin correlacionades amb els ingressos obtinguts, que estiguin comptabilitzades, que s’hagin imputat temporalment en funció de la meritació, que estiguin degudament justificades i que no es tractin de despeses no deduïbles incloses en l’article 14 del TRLSI.